לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נצרת עלית, עפולה, ומגדל העמק

מכרזים


מכרז פומבי מס' 79/2018

מכרז להחלפת קווי מים וביוב אזור תעשייה דרומי מגדל העמק

תאריך אחרון להגשה | 12.7.2018 בשעה 12:00


כללי

א.       מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להחלפת קווי מים וביוב אזור תעשייה דרומי מגדל העמק, כמפורט במסמכי המכרז, הכל בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: "העבודות").     
תקופת ביצוע העבודות הינה 180 ימים קלנדריים מהמועד שייקבע בצו תחילת עבודות שיינתן ע"י החברה.

ב.    תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ג.    העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף כנספחים לחוזה ההתקשרות, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

תנאי סף  להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז קבלנים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.    קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בענף ראשי מקצועות ניקוז, ביוב ומים – סימון 400, סיווג כספי ב-2 לפחות.

ב.    קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח (כקבלן ראשי או כקבלן משנה), במהלך 5 השנים האחרונות (2013-2017), בביצוע לפחות שלוש עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה, בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לשלושת העבודות הנ"ל יחד.      

ג.    מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.        

ההצעה במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, הערבות הבנקאית והסיווג הקבלני, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

קבלת מסמכי המכרז

מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה www.dekelmichraz.co.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר "דקל מכרז", בכתובת המופיעה לעיל, החל מיום 24.6.18 בשעה 08:00.  מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז, ידפיס את מסמכי המכרז המופיעים באתר "דקל מכרז". תנאי להשתתפות במכרז הינו רישום באתר "דקל מכרז". הרישום אינו כרוך בתשלום!

ערבות

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של בנק ישראלי, לטובת המשתתף ולבקשתו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז לטובת החברה, בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף ₪).

מפגש מציעים

לא יתקיים מפגש מציעים או סיור קבלנים.

הגשת ההצעה  

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר מיום 12.07.2018, בשעה 12:00. על המעטפה יצוין: "מכרז להחלפת קווי מים וביוב אזור תעשייה דרומי מגדל העמק - מכרז פומבי מס' 79/2018". 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.                                               


זאב שוורץ, מנכ"ל

מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ